Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια


Εφαρμογή Παρακολούθησης Αποθήκης (υλικών και εργαλείων) για την εταιρεία DIVICO security.

Η εφαρμογή έχει σαν σκοπό να οργανώσει την κατάσταση των υλικών μιας αποθήκης.

Τα υλικά μπορεί να δανείζονται από υπαλλήλους της εταιρείας ενώ άλλα, αναλώσιμα, να χρησιμοποιούνται μια φορά.

Με την εφαρμογή αυτή η εταιρεία γνωρίζει κάθε στιγμή την κατάσταση της αποθήκης καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται από κάθε εργαζόμενο.

Οι χρήστες έχουν διαφορετικά δικαιώματα ανάλογα με τη θέση τους. Συγκεντρωτικές αναφορές σε βάθος χρόνου συνοδευόμενες από γραφήματα δίνουν την εικόνα της αποθήκης και των κινήσεων που γίνονται.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου